Varför göra det krångligt när man kan göra det enkelt?

Senaste nytt

2017 > 04

Äger ditt företag lokaler med el i?
Då är du en anläggningsinnehavare och enligt nya Elsäkerhetslagen som träder i kraft 1 juli 2017 skyldig att:
 • se till att anläggningen är säker.
 • åtgärda anläggningen om brister upptäcks.
 • ge elinstallationsföretaget den information om anläggningen och arbetet som behövs.
 • kontrollera att den som utför elinstallationsarbete på anläggningen finns i Elsäkerhetsverkets register över elinstallationsföretag.
Elsäkerhetsverket tillhandahåller från 1 juli 2017 ett register där alla företag som jobbar med el på annans anläggning ska finnas med. Där kan du när som helst göra en kontroll av att de elinstallationsföretag du anlitar finns med.
Tänk på att ett företag som är en huvudentreprenör och alltid köper in elinstallationstjänster från andra inte räknas som ett elinstallationsföretag. Det innebär att huvudentreprenören inte heller kommer att finnas med i Elsäkerhetsverkets företagsregister. Huvudentreprenören bör därför berätta för dig vilket företag som ska utföra elinstallationerna, så att du som kund själv kan kontrollera företaget i registret.

Så här ser de nya reglerna ut i korthet:
 • Alla företag som arbetar med el (elinstallationsarbete) ska ha ett egenkontrollprogram som ser till att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.
 • De företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste registrera sin verksamhet till Elsäkerhetsverket.
 • Elinstallationsarbete får bara utföras av:
  • Personer med auktorisation som elinstallatör.
  • Personer som ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.
 • Elsäkerhetsverket beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan.
 • Reglerna samlas i en ny elsäkerhetslag med tillhörande elsäkerhetsförordning.
Texten och bilden ovan är lånad från www.elsakerhetsverket.se
Läs hela inlägget »
Som jag redan tagit upp här på sidan krävs det utbildning för alla som arbetar med eller leder arbete där isocyanater (diisocyanater) används. Utbildningen får vara högst fem år gammal och man ska kunna visa intyg på genomgången utbildning och vad som ingått i utbildningen. Om den som arbetar med eller leder arbetet med isocyanater (diisocyanater) inte har utbildning, utgår en sanktionsavgift på 10 000 SEK per person.

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning eller H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
För produkter som är märkta med faroangivelserna H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning eller H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion, finns krav på
 • Skyddsåtgärder som minskar riskerna vid arbete med isocyanater
 • Utbildning
 • Läkarundersökningar
 • Skyltar
Dessutom kan man behöva göra mätningar för att kontrollera att anställda inte utsätts för halter som överstiger gällande gränsvärden.

För arbete med isocyanater och polyuretan som är märkta med faroangivelserna H317 eller H334 ska det finnas dokumenterade rutiner och regler för:
 • Var produkterna hanteras.
 • Vilka skyddsåtgärder som ska användas för att minska exponeringen så mycket som är praktiskt möjligt.
 • Om personlig skyddsutrustning ska användas och i så fall vilken skyddsutrustning och när ska den användas.
 • Hur man ska kontrollera utrustning och ventilation så att anställda inte utsätts för farliga halter.
 • Om de allgiframkallande ämnena hanteras öppet, ska det finnas varningsskyltar.      Skyltarna ska sitta på dörren till lokalen/utrymmet
För hjälp att ta reda på om finns risk att man arbetar med Isocyanater kan man använda Prevents frågeformulär som ni finner här. Eller besök Prevents sida om Isocyanater och polyuretan.
Läs hela inlägget »