Varför göra det krångligt när man kan göra det enkelt?

Senaste nytt

2017 > 03

Synliga rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt ska vara märkta med:

 • Produktens namn.
 • Faropiktogram.
 • En pil för strömningsriktningen

En brandfarlig vätska med en flampunkt under 60 °C är en farlig kemisk produkt och ska därför märkas på detta sätt (20 §). Om flampunkten är 60-100 °C, och produkten inte har några andra egenskaper som medför klassificering, gäller istället 18 §. Namn på produkten och pil för strömningsriktningen ska då finnas på rörledningen.

Tryckluftsledningar
Märkning ska finnas vid farliga ställen. För tryckluft kan man ofta göra bedömningen att det inte finns lika många farliga ställen som för en hälso- eller brandfarliga gas.
Det ska alltid gå att identifiera vad en ledning innehåller, men för ställen som är så svårtillgängliga att man behöver särskild utrustning för att ta sig dit, kan man ofta
bedöma att märkning är onödig.
För en tryckluftsslang som kan ses i sin helhet kan det vara tillräckligt med märkning vid uttaget för slangen.

OBSERVERA!
CLP-förordningen innehåller en faroklass kallad ”gas under tryck”. Den gäller för gaser med ett övertryck på minst 200 kPa (2 bar). En i övrigt ofarlig gas, t.ex. luft, med 200 kPa övertryck klassificeras som en farlig kemisk produkt enligt CLP och ska därför märkas med faropiktogrammet.

För fullständig information, läs mer på www.av.se

Läs hela inlägget »

Viktigare nyheter att tänka på
Från och med den 1 januari 2017:

 • Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år.
 • Dokumentationsskyldigheten gäller arbetsgivare med minst 10 anställda.
 • Bestämmelser och praxis om löner med mera ingår också som ett av områdena i det övergripande ramverket för arbetet med aktiva åtgärder. Det betyder att arbetsgivare ska undersöka (1), analysera (2), vidta åtgärder (3) och följa upp (4) detta område för alla diskrimineringsgrunderna.
 • I lönekartläggningen ska även löneskillnader mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, men som har lägre krav och högre lön, omfattas av arbetsgivarens bedömning

Vad innebär detta?
Alla arbetsgivare ska genomföra årliga lönekartläggningar för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Även andra anställningsvillkor, såsom tjänstebil, bostads- eller reseförmåner, bonussystem och liknande, ska omfattas av kartläggningen.

I lönekartläggningen ska arbetsgivaren kartlägga och analysera 

 • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren
 • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete 
 • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete
 • löneskillnader som finns mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, om arbetet som inte är kvinnodominerat har lägre krav men högre lön.
För fullständig information, läs mer på www.do.se
Läs hela inlägget »