Varför göra det krångligt när man kan göra det enkelt?

Senaste nytt

2017

Prevent fortsätter att utveckla sitt material för att göra det ännu enklare för användarna. Nu kan man lämna sin e-postadress och därefter fylla i de nya ämneschecklistorna på datorn, paddan eller telefonen. Checklistorna för olika branscher är fortfarande i pdf-format.

Visste du förresten att man överst på respektive sida för de olika checklistorna har lagt in direktlänkar till berörda lagar och regler?

Läs hela inlägget »

Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som du köper eller säljer vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte importeras eller finnas till försäljning.

Vad gäller för märkning av produkter på arbetsplatser?
Arbetsmiljöverket ansvarar för regler om märkning på arbetsplatser. Där ingår bland annat regler om märkning av behållare som innehåller ämnen och blandningar som används eller lagerhålls i anslutning till användning på arbetsplatser, så kallad egenanvändning. Fram till 1 juni 2019 finns det övergångsregler som innebär att en behållare som vid inköpet var märkt enligt de äldre reglerna inte behöver märkas om.

Texten ovan är hämtad från www.kemi.se

Läs hela inlägget »
I maj 2018 träder ett nytt regelverk i kraft inom EU  som kommer innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter. Regelverket ersätter dagens Personuppgiftslag. Då det handlar om större förändringar kan det vara bra att implementera reglerna i god tid i sin verksamhet.

Nedan följer exempel på krav i de nya reglerna, hämtade från Datainspektionens hemsida:
Ni bör inventera och dokumentera vilka personuppgifter ni hanterar, hur de samlas in och till vem uppgifterna lämnas ut. Ni kan behöva göra en bred översyn för att ta reda på vilka uppgifter som hanteras inom de olika delarna av er organisation.
Dataskyddsförordningen innehåller rättigheter som anpassats till informationssamhället. Om ni till exempel har rättat en felaktig personuppgift som tidigare har lämnats ut till någon annan, behöver ni informera mottagaren om detta så att denne i sin tur kan rätta sina egna register. Ni kommer inte att kunna uppfylla detta krav om ni inte vet vilka uppgifter som ni hanterar, varifrån de samlades in och till vem uppgifterna har lämnats ut. Om ni dokumenterar detta kan det hjälpa er att uppfylla dataskyddsförordningens krav på att ni måste kunna visa att förordningens bestämmelser följs. Andra sätt att uppfylla detta krav är att införa en effektiv policy för dataskydd och tydliga rutiner vid hanteringen av personuppgifter.

Ni bör undersöka vilka olika typer av uppgifter som ni behandlar och med vilket rättsligt stöd ni gör detta. Ni bör också dokumentera era slutsatser.
Många organisationer har inte tydligt pekat ut med vilket rättsligt stöd de behandlar personuppgifter. Det är inte ovanligt att organisationer anser sig ha flera alternativa grunder för sin behandling. Med förordningen följer krav på att informera om den rättsliga grunden redan när uppgifterna samlas in. Det är därför viktigt att redan från början ha klart för sig med vilket stöd detta sker. Dessutom är ett flertal av de registrerades rättigheter beroende av den rättsliga grunden för behandlingen. Det finns till exempel större möjligheter för en registrerad att motsätta sig en behandling som sker med stöd av en intresseavvägning.
De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter är i stort sett oförändrade. Ni kan därför redan nu kartlägga vilka behandlingar ni genomför och med vilken rättslig grund ni gör detta. Ni bör dokumentera era slutsatser för att ni också ska kunna visa att ni uppfyller dataskyddsförordningens krav.

Ni bör bestämma var i er organisation som ansvaret för dataskyddsfrågor ska ligga. Om det krävs enligt dataskyddsförordningen måste ni även formellt utse ett dataskyddsombud.

För texten i sin helhet, eller för att läsa mer, besök http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/
Läs hela inlägget »
Äger ditt företag lokaler med el i?
Då är du en anläggningsinnehavare och enligt nya Elsäkerhetslagen som träder i kraft 1 juli 2017 skyldig att:
 • se till att anläggningen är säker.
 • åtgärda anläggningen om brister upptäcks.
 • ge elinstallationsföretaget den information om anläggningen och arbetet som behövs.
 • kontrollera att den som utför elinstallationsarbete på anläggningen finns i Elsäkerhetsverkets register över elinstallationsföretag.
Elsäkerhetsverket tillhandahåller från 1 juli 2017 ett register där alla företag som jobbar med el på annans anläggning ska finnas med. Där kan du när som helst göra en kontroll av att de elinstallationsföretag du anlitar finns med.
Tänk på att ett företag som är en huvudentreprenör och alltid köper in elinstallationstjänster från andra inte räknas som ett elinstallationsföretag. Det innebär att huvudentreprenören inte heller kommer att finnas med i Elsäkerhetsverkets företagsregister. Huvudentreprenören bör därför berätta för dig vilket företag som ska utföra elinstallationerna, så att du som kund själv kan kontrollera företaget i registret.

Så här ser de nya reglerna ut i korthet:
 • Alla företag som arbetar med el (elinstallationsarbete) ska ha ett egenkontrollprogram som ser till att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.
 • De företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste registrera sin verksamhet till Elsäkerhetsverket.
 • Elinstallationsarbete får bara utföras av:
  • Personer med auktorisation som elinstallatör.
  • Personer som ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.
 • Elsäkerhetsverket beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan.
 • Reglerna samlas i en ny elsäkerhetslag med tillhörande elsäkerhetsförordning.
Texten och bilden ovan är lånad från www.elsakerhetsverket.se
Läs hela inlägget »
Som jag redan tagit upp här på sidan krävs det utbildning för alla som arbetar med eller leder arbete där isocyanater (diisocyanater) används. Utbildningen får vara högst fem år gammal och man ska kunna visa intyg på genomgången utbildning och vad som ingått i utbildningen. Om den som arbetar med eller leder arbetet med isocyanater (diisocyanater) inte har utbildning, utgår en sanktionsavgift på 10 000 SEK per person.

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning eller H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
För produkter som är märkta med faroangivelserna H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning eller H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion, finns krav på
 • Skyddsåtgärder som minskar riskerna vid arbete med isocyanater
 • Utbildning
 • Läkarundersökningar
 • Skyltar
Dessutom kan man behöva göra mätningar för att kontrollera att anställda inte utsätts för halter som överstiger gällande gränsvärden.

För arbete med isocyanater och polyuretan som är märkta med faroangivelserna H317 eller H334 ska det finnas dokumenterade rutiner och regler för:
 • Var produkterna hanteras.
 • Vilka skyddsåtgärder som ska användas för att minska exponeringen så mycket som är praktiskt möjligt.
 • Om personlig skyddsutrustning ska användas och i så fall vilken skyddsutrustning och när ska den användas.
 • Hur man ska kontrollera utrustning och ventilation så att anställda inte utsätts för farliga halter.
 • Om de allgiframkallande ämnena hanteras öppet, ska det finnas varningsskyltar.      Skyltarna ska sitta på dörren till lokalen/utrymmet
För hjälp att ta reda på om finns risk att man arbetar med Isocyanater kan man använda Prevents frågeformulär som ni finner här. Eller besök Prevents sida om Isocyanater och polyuretan.
Läs hela inlägget »

Synliga rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt ska vara märkta med:

 • Produktens namn.
 • Faropiktogram.
 • En pil för strömningsriktningen

En brandfarlig vätska med en flampunkt under 60 °C är en farlig kemisk produkt och ska därför märkas på detta sätt (20 §). Om flampunkten är 60-100 °C, och produkten inte har några andra egenskaper som medför klassificering, gäller istället 18 §. Namn på produkten och pil för strömningsriktningen ska då finnas på rörledningen.

Tryckluftsledningar
Märkning ska finnas vid farliga ställen. För tryckluft kan man ofta göra bedömningen att det inte finns lika många farliga ställen som för en hälso- eller brandfarliga gas.
Det ska alltid gå att identifiera vad en ledning innehåller, men för ställen som är så svårtillgängliga att man behöver särskild utrustning för att ta sig dit, kan man ofta
bedöma att märkning är onödig.
För en tryckluftsslang som kan ses i sin helhet kan det vara tillräckligt med märkning vid uttaget för slangen.

OBSERVERA!
CLP-förordningen innehåller en faroklass kallad ”gas under tryck”. Den gäller för gaser med ett övertryck på minst 200 kPa (2 bar). En i övrigt ofarlig gas, t.ex. luft, med 200 kPa övertryck klassificeras som en farlig kemisk produkt enligt CLP och ska därför märkas med faropiktogrammet.

För fullständig information, läs mer på www.av.se

Läs hela inlägget »

Viktigare nyheter att tänka på
Från och med den 1 januari 2017:

 • Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år.
 • Dokumentationsskyldigheten gäller arbetsgivare med minst 10 anställda.
 • Bestämmelser och praxis om löner med mera ingår också som ett av områdena i det övergripande ramverket för arbetet med aktiva åtgärder. Det betyder att arbetsgivare ska undersöka (1), analysera (2), vidta åtgärder (3) och följa upp (4) detta område för alla diskrimineringsgrunderna.
 • I lönekartläggningen ska även löneskillnader mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, men som har lägre krav och högre lön, omfattas av arbetsgivarens bedömning

Vad innebär detta?
Alla arbetsgivare ska genomföra årliga lönekartläggningar för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Även andra anställningsvillkor, såsom tjänstebil, bostads- eller reseförmåner, bonussystem och liknande, ska omfattas av kartläggningen.

I lönekartläggningen ska arbetsgivaren kartlägga och analysera 

 • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren
 • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete 
 • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete
 • löneskillnader som finns mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, om arbetet som inte är kvinnodominerat har lägre krav men högre lön.
För fullständig information, läs mer på www.do.se
Läs hela inlägget »