Varför göra det krångligt när man kan göra det enkelt?

Senaste nytt

2016 > 06

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) som började gälla den 1 juni 2016. Föreskrifterna innehåller 32 nya eller sänkta nivågränsvärden och 58 nya bindande korttidsgränsvärden.

Föreskrifterna ändras för att bättre stämma överens med  EU:s indikativa gränsvärden som finns i ett antal olika direktiv.

Paragraftexten har ändrats till viss del. Bland annat har de olika gränsvärdenas definitioner blivit tydligare och mer i överensstämmande med EU-direktiven. De allmänna råden har även kortats ned.

Arbetsmiljöverket uppskattar att cirka 550 företag hanterar de ämnen som omfattas av de nya eller sänkta gränsvärden som föreskrifterna reglerar.

Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer. Luftföroreningar kan vara allt från mjöldamm till kemiska gaser. Gränsvärden finns för drygt 500 olika ämnen.

Läs hela inlägget »

Då jag fortfarande ofta ser företag som inte har bytt skyltar kommer här en påminnelse:
 
Varningsskylten för gasflaskor måste bytas 
En följd av kravet att skyltar enligt 20 a §, AFS 2014:43, ska vara faropiktogram är att varningsskylten för gasflaskor skulle vara bytta till den 1 juni 2015. 
Hittills har en trekantig gulsvart skylt med en gasflaska använts, men eftersom denna inte finns i föreskrifterna om skyltar och signaler kommer den inte längre att vara tillåten. 
Varningsskylten för gasflaska kan lämpligen förses med tilläggstexten: Gasbehållare - förs i säkerhet vid brandfara.

Läs hela inlägget »