Varför göra det krångligt när man kan göra det enkelt?

Senaste nytt

2016 > 01

Kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen är uppdaterad med fem nya ämnen. Ett ämne som står med på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information, anmälan och tillstånd enligt Reachförordningen.
Följande ämnen fördes upp på kandidatförteckningen den 17 december 2015: Nitrobensen (CAS nr 98-95-3).
Ämnet förs upp på listan på grund av sina reproduktionsstörande egenskaper. Det används bland annat för att tillverka andra ämnen.
-(5-klor-2H-bensotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1dimetyletyl)fenol (UV-327) (CAS nr 3864-99-1)
Ämnet är långlivat och bioackumulerande och används främst som UV-skydd i bland annat plast och gummi. • 2-(3-sec-butyl-2-hydroxy-5-tertbutylphenyl)benzotriazole(UV-350) (CAS nr 36437-37-3). Ämnet är långlivat och bioackumulerande och används främst som UV-skydd i bland annat plast och gummi.
1,3-propane sultone(CAS nr 1120-71-4)
Ämnet förs upp på listan på grund av sina cancerogena egenskaper. Det används främst som elektrolytisk vätska i litiumjonbatterier
Perfluorononan-1-oic-acid and its sodium and ammonium salts (CAS nr 375-95-1, 21049-39-8 och 414960-4)
Ämnena är reproduktionsstörande och giftiga, långlivade och bioackumulerande för miljön. De används främst som processhjälpmedel för tillverkning av bland annat fluorpolymerer och lcd-paneler.

Kandidatförteckningen innehåller ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller för miljön, så kallade Substancesof Very High Concern (SVHC), det vill säga ämnen som inger mycket allvarliga betänkligheter. I oktober 2008 publicerade den europeiska kemikaliemyndigheten Echa den första kandidatförteckningen. Kandidatförteckningen innehåller nu 168 ämnen.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Läs hela inlägget »

Boverket beslutade i oktober 2015 om ändring i sina konstruktionsregler, EKS. De nya reglerna började gälla den 1 januari 2016.
I de ändrade reglerna, BFS 2015:6 (EKS 10), har fem nya konstruktionsstandarder tillkommit och dessutom görs ändringar i befintliga regler. Det senare är bland annat bärförmåga vid brand, snölast, olyckslast, minimiarmering i betongkonstruktioner, förspända skruvförband av stål, tryck vinkelrätt fiberriktningen för träkonstruktioner samt partialkoefficienter för pålars bärförmåga. Reglerna har även kompletterats och förtydligats vad gäller ändring av befintliga byggnader, dimensioneringskontroll, utförandekontroll och konstruktionsdokumentation.
 

Läs hela inlägget »