Varför göra det krångligt när man kan göra det enkelt?

Senaste nytt

2015 > 12

Nu är den nya globala standarden klar för Maskinsäkerhet - Skydd - Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd, SS-EN ISO 14120:2015.

 – Den nya standarden är anpassad både till ändrade krav i maskindirektivet och till de senaste årens teknik- och samhällsutveckling, berättar Kim Dahl från Troax som varit projektledare för den nya utgåvan av standarden.
 
Uppdateringarna berör flera olika sakområden och även flera definitioner. Det finns dessutom helt nya delar i standarden. Till exempel beskrivningar av olika testmetoder för skydd.
 
En annan förändring som är viktig i standarden är att det nu är hårdare krav när det gäller förutsättningarna för när fasta eller förreglande skydd kan användas. I den gamla standarden krävdes förreglande skydd när skyddet behövde monteras bort i genomsnitt en gång per skift. I den nya standarden skärps kraven så att det är nödvändigt med förreglande skydd för alla maskiner där skyddet behöver monteras bort minst en gång i veckan.
 
   – Skydd är viktiga för maskinsäkerheten. Överhuvudtaget är standarden anpassad till skärpta krav från samhällets sida. Vi har arbetat med att göra den mer lättillgänglig och tydligare än den tidigare standarden, fortsätter Kim Dahl.
 
Den nya standarden för maskinsäkerhet SS-EN ISO 14120:2015 kommer att harmoniseras mot maskindirektivet. Den ersätter två tidigare standarder, det är standarderna, SS- EN 953+A1:2009 och ISO 14120:2002, båda med titeln Maskinsäkerhet - Skydd - Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd, som nu ersätts av en gemensam standard. 
 
Förutom sakändringringar och justeringar av definitioner har också hänvisningar till andra standarder uppdaterats. Standarden berör bland andra tillverkare och konstruktörer av fasta och öppningsbara skydd, inköpare och andra som arbetar i tillverkande industrier och myndigheter inom området.

Informationen är hämtad från www.sis.se

Läs hela inlägget »

Nu är den nya standarden för nödstopp publicerad, Maskinsäkerhet - Nödstoppsutrustning – Konstruktionsprinciper, SS-EN ISO 13850:2015.

– Nödstoppstandarden är en av de viktigaste maskinsäkerhetsstandarderna vi har. Alla som konstruerar eller bygger ihop maskiner berörs av den, säger Sofia Palmberg, projektledare för den tekniska kommittén för maskinsäkerhet.
 
Den svenska maskinsäkerhetskommitténs experter har varit med i arbetet från början 2012 när revideringen drogs igång och har haft en betydande roll för att påverka standardens innehåll.
 
Nödstoppsstandarden är en så kallad B-standard, vilket innebär att den kan appliceras på alla typer av maskiner där ett nödstopp undanröjer eller reducerar risker för skada.  Standarden tar upp symboler för nödstoppsanordningar, stoppkategorier, krav på själva manöverdonet och även användning av linor.
 
   – Vi har arbetat för att få en tydlig och användbar standard. Vi har också jobbat med att se över relationen till andra maskinsäkerhetsstandarder för att undvika överlappningar och tydliggöra vilka nödstoppsdon som uppfyller standarden, avslutar Sofia Palmberg.
 
Standarden ersätter den äldre utgåvan från 2008 (SS-EN ISO 13850:2008) och den kommer även att harmoniseras mot maskindirektivet och därmed kunna användas för CE-märkning.

Informationen är hämtad från www.sis.se

Läs hela inlägget »

Förändringarna i de nya standarderna innebär tydligare krav, när det gäller till exempel riskhantering och ledningens engagemang. I ISO 9001:2015 ersätts förebyggande åtgärder av ett nytt avsnitt om riskbaserat tankesätt. Det blir tydligt att din organisation ska kunna identifiera risker och möjligheter och ha en process för att hantera dom. Det blir också större fokus på omvärldsfaktorer och hur de påverkar planeringen av ledningssystemet, intressenter och konkurrenter.

Kraven på att ledningen i din organisation måste vara engagerad har förstärkts i ISO 9001:2015. Affärsnyttan och styrningen av din verksamhets processer får ett större fokus. Det läggs större fokus på ändringshantering och att du ska kunna spåra händelser.

Några nyheter i ISO 14001:
-Gemensam struktur av de nya versionerna av ledningssystemen för miljö och kvalitet.
-Ökat ansvar för ledningen.
-Nya centrala begrepp, livscykelperspektiv och miljöprestanda

Läs hela inlägget »