Varför göra det krångligt när man kan göra det enkelt?

Ingen kan Er verksamhet bättre än Ni och Era medarbetare

Ständiga förbättringar

Qatalys utgår från att kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstandarderna inte har ett självändamål. De är en vägvisare hur företaget ska organisera arbetet enligt beprövade principer för att nå målet om ständig förbättring. Qatalys arbetar med standarderna som stöd för att utveckla företagets processer och säkerställa att kraven, tex kund- och lagkrav, efterlevs.

Levande ledningssystem

I arbetet med ledningssystem strävar Qatalys efter att skapa ledningssystem där informationen är enkel att hitta och förstå för de som ska använda den. Jag tror att det är en nödvändighet för att integrera systemet i det dagliga arbetet och därigenom bli ett verktyg för organisationen.

Kundnytta i fokus

Qatalys mål är att tillsammans med dig som kund bygga ett ledningssystem som är anpassat till ditt företag och era behov. Jag ser en utmaning i att förenkla rutinerna för att minska administrationen kring certifieringen och istället lägga resurserna på att förbättra produktionen och skapa kundnytta. 

Senaste nytt

Arkiv

2015 > 12

31 mars träder AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft.

Regler om bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling ingår i föreskriften. Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan. Enligt den nya föreskriften ska arbetsgivaren ansvara för att

• Arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. Att ge möjlighet till återhämtning, ändra arbetssätt eller ändra prioriteringsordning är exempel på hur arbetsgivaren kan arbeta förebyggande.

• Arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa. Risk för ohälsa finns till exempel vid skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass och förväntningar på att ständigt vara nåbar. Redan i planeringen behöver arbetsgivaren uppmärksamma detta, och även se till att det finns tid för återhämtning.

• Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen, till exempel i en policy, och att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras, till exempel hur och var de utsatta snabbt ska få hjälp.

Läs hela inlägget »
Etiketter: arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) som börjar att gälla den 1 juni 2016. Föreskrifterna innehåller 32 nya eller sänkta nivågränsvärden och 58 nya bindande korttidsgränsvärden.

Tills dess att de nya föreskrifterna börjar att gälla den 1 juni 2016 gäller föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (AFS 2011:18).

Läs hela inlägget »
Etiketter: arbetsmiljö

Förändringarna innebär tydligare krav, när det gäller till exempel riskhantering och ledningens engagemang. I ISO 9001:2015 ersätts förebyggande åtgärder av ett nytt avsnitt om riskbaserat tankesätt. Det blir tydligt att din organisation ska kunna identifiera risker och möjligheter och ha en process för att hantera dom. Det blir också större fokus på omvärldsfaktorer och hur de påverkar planeringen av ledningssystemet, intressenter och konkurrenter.

Kraven på att ledningen i din organisation måste vara engagerad har förstärkts i ISO 9001:2015. Affärsnyttan och styrningen av din verksamhets processer får ett större fokus. Det läggs större fokus på ändringshantering och att du ska kunna spåra händelser.

Några nyheter i ISO 14001:
-Gemensam struktur av de nya versionerna av ledningssystemen för miljö och kvalitet.
-Ökat ansvar för ledningen.
-Nya centrala begrepp, livscykelperspektiv och miljöprestanda

Läs hela inlägget »
Etiketter: iso 14001, iso 9001