Frågeformulär Isocyanater

Som jag redan tagit upp här på sidan krävs det utbildning för alla som arbetar med eller leder arbete där isocyanater (diisocyanater) används. Utbildningen får vara högst fem år gammal och man ska kunna visa intyg på genomgången utbildning och vad som ingått i utbildningen. Om den som arbetar med eller leder arbetet med isocyanater (diisocyanater) inte har utbildning, utgår en sanktionsavgift på 10 000 SEK per person.

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning eller H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
För produkter som är märkta med faroangivelserna H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning eller H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion, finns krav på
  • Skyddsåtgärder som minskar riskerna vid arbete med isocyanater
  • Utbildning
  • Läkarundersökningar
  • Skyltar
Dessutom kan man behöva göra mätningar för att kontrollera att anställda inte utsätts för halter som överstiger gällande gränsvärden.

För arbete med isocyanater och polyuretan som är märkta med faroangivelserna H317 eller H334 ska det finnas dokumenterade rutiner och regler för:
  • Var produkterna hanteras.
  • Vilka skyddsåtgärder som ska användas för att minska exponeringen så mycket som är praktiskt möjligt.
  • Om personlig skyddsutrustning ska användas och i så fall vilken skyddsutrustning och när ska den användas.
  • Hur man ska kontrollera utrustning och ventilation så att anställda inte utsätts för farliga halter.
  • Om de allgiframkallande ämnena hanteras öppet, ska det finnas varningsskyltar.      Skyltarna ska sitta på dörren till lokalen/utrymmet
För hjälp att ta reda på om finns risk att man arbetar med Isocyanater kan man använda Prevents frågeformulär som ni finner här. Eller besök Prevents sida om Isocyanater och polyuretan.

Kommentera gärna: