Sanktionsavgift märkta rörledningar träder i kraft 1 juni 2017

Synliga rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt ska vara märkta med:

  • Produktens namn.
  • Faropiktogram.
  • En pil för strömningsriktningen

En brandfarlig vätska med en flampunkt under 60 °C är en farlig kemisk produkt och ska därför märkas på detta sätt (20 §). Om flampunkten är 60-100 °C, och produkten inte har några andra egenskaper som medför klassificering, gäller istället 18 §. Namn på produkten och pil för strömningsriktningen ska då finnas på rörledningen.

Tryckluftsledningar
Märkning ska finnas vid farliga ställen. För tryckluft kan man ofta göra bedömningen att det inte finns lika många farliga ställen som för en hälso- eller brandfarliga gas.
Det ska alltid gå att identifiera vad en ledning innehåller, men för ställen som är så svårtillgängliga att man behöver särskild utrustning för att ta sig dit, kan man ofta
bedöma att märkning är onödig.
För en tryckluftsslang som kan ses i sin helhet kan det vara tillräckligt med märkning vid uttaget för slangen.

OBSERVERA!
CLP-förordningen innehåller en faroklass kallad ”gas under tryck”. Den gäller för gaser med ett övertryck på minst 200 kPa (2 bar). En i övrigt ofarlig gas, t.ex. luft, med 200 kPa övertryck klassificeras som en farlig kemisk produkt enligt CLP och ska därför märkas med faropiktogrammet.

För fullständig information, läs mer på www.av.se

Kommentera gärna: