Dom arbetsmiljöbrott

När jag träffar mina kunder pratar jag ofta om skillnaden mellan att uppfylla lagkraven i arbetsmiljölagstiftningen i ett preventivt syfte, och hur de vidtagna åtgärderna bedöms när olyckan har varit framme. Jag tycker att domen mot Siljan Chark år 2010 gällande arbetsmiljöbrott belyser detta på ett bra sätt:

Tingsrättens bedömning
Frågan om arbetsmiljöbrott

Enligt 3 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen (1977:1160) ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Av andra stycket följer att lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar ska underhållas väl. Av 3 kap. 2 a § första stycket samma lag följer att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att arbetsmiljön uppfyller kraven på en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Av 3 kap. 3 § första stycket samma lag framgår att arbetsgivaren ska se till att arbetstagare får god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet bedrivs och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren ska också se till att arbetstagare har den utbildning som behövs och att han/hon vet vad som ska iakttas för att undgå risker i arbetet. Arbetsgivaren ska också se till att endast arbetstagare som fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.

Arbetsgivarens skyldigheter för arbetsmiljöarbetet preciseras närmare i Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (AFS). Enligt 7 och 8 §§ AFS 2001:1 ska arbetsgivaren genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att anställda kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall under arbetet. Riskbedömningar ska dokumenteras skriftligt. Vidare ska arbetsgivaren ge säkerhetsinstruktioner till arbetstagarna och när riskerna i arbetet är allvarliga ska det finnas skriftliga instruktioner för arbetet. AFS 2006:4 innehåller särskilda bestämmelser om användning av arbetsutrustning. Enligt 3 § andra stycket ska de riskmoment som föreligger på grund av användning av arbetsutrustning undersökas och bedömas. I 8 § jämförd med bilaga A 2.13 finns det särskilda föreskrifter om skydd och skyddsanordningar om det finns någon olycksrisk vid kontakt med rörliga eller på annat sätt farliga delar. Skydden ska hindra tillträde till riskområden eller stoppa farliga funktioner innan man når riskområdena. T.ex. ska ett avskärmningsskydd ha förreglingar så att farliga maskinfunktioner hindras från att starta eller fortsätta om skyddet inte är i skyddsläge. Skydd och skyddsfunktioner ska vara av robust konstruktion och får inte vara lätta att avlägsna eller sättas ur funktion. I 11 § jämförd med bilaga B 2.3 finns föreskrifter att vid användning av arbetsutrustning ska den vara säkert stoppad eller på annat sätt säkrad, när driftsstörningar avhjälps eller vid annat tillfälligt arbete i arbetsutrustningens riskområde.

Det är i målet utrett att [arbetstagaren], i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning, skadade sin hand under arbete vid förpackningsmaskinen Dixie Union vid Siljans Chark den aktuella dagen. Det är också utrett att den plexiglasskiva som skulle ha suttit fast mot knivens anhåll var lös och borttagen. Vidare är det utrett att om plexiglasskivan hade varit fastmonterad så hade [arbetstagaren] varit tvungen att lyfta på skivan för att komma ner med sin hand i maskinen, varpå maskinen hade stoppats genom ett magnetlås som hade brutit driften. Såsom åklagaren angett i gärningsbeskrivningen hade förpackningsmaskinen vid olyckstillfället således inte ett godtagbart skydd in mot maskinens riskområde där kniven satt och den var inte heller säkert stoppad för avhjälpande av driftsstörning som lag och föreskrifter stadgar. [Arbetstagaren] har uppgett att han inte fick någon skriftlig instruktion hur maskinen fungerade eller någon kännedom om riskerna att arbeta med maskinen. Han fick inte heller några instruktioner vad han skulle göra vid ett driftsstopp. Anmärkningsvärt är också att han inte fick några instruktioner när han kom tillbaka till företaget i september 2007 efter att ha varit borta i ett år. VD Patrik Andersson har uppgett att bolaget idag har skriftliga instruktioner för introduktion av nyanställda men att han inte vet om detta fanns för den aktuella maskinen vid tidpunkten för olyckan.

Utredningen i målet visar att [arbetstagaren], såsom åklagaren har påstått, inte har fått föreskrivna, tillräckliga kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet för att förebygga ohälsa och olycksfall. Vad beträffar åklagarens påstående att det inte gjorts några regelbundna undersökningar av arbetsförhållandena för att bedöma riskerna med aktuell maskin så har det med tydlighet framkommit av såväl Patrik Erikssons som Joakim Tysks vittnesmål att maskinen ofta hade driftstörningar. Enligt Patrik Eriksson hade maskinen diskuterats i ledningsgruppen och man var medveten om att den behövdes bytas ut. Det var också något som ledningen hade diskuterat som en kommande investering. Om högsta företrädare för Siljans Chark var medvetna om maskinens ålder och ofta inträffade driftstörningar borde det ha föranlett oftare förekommande riskbedömningar av maskinen än vid skyddsronderna fyra gånger per år. Risk för att fel och brister uppstår och behov av översyn och underhåll torde öka med en maskins ålder. Av utredningen framgår att Patrik Andersson inte vet om det gjordes regelbundna besiktningar av maskinen förutom skyddsronderna och enligt Patrik Eriksson vet han inte om det gjorts eller fanns någon skriftlig riskbedömning specifikt för denna maskin.

Tingsrätten anser att Siljans Chark beträffande den aktuella maskinen inte har levt upp till arbetsmiljölagens krav och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om regelbundna undersökningar för att bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Siljans Chark har som arbetsgivare och juridisk person ansvaret för att uppfylla de krav på ett förebyggande arbetsmiljöarbete som ställs i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det yttersta och övergripande ansvaret för att bolaget gör det åligger Patrik Andersson i egenskap av VD.

Att arbetsmiljöansvaret delegerats till Patrik Eriksson som har framförts i målet av både Patrik Andersson och Patrik Eriksson finns det inte belägg för eftersom någon uttalad, tydlig delegation inte har skett. Det är i hög grad sannolikt att [arbetstagaren] inte hade skadat sig om de i målet utredda bristerna enligt ovan inte förekommit. Genom att inte ha åtgärdat bristerna har Patrik Andersson, av oaktsamhet, orsakat [arbetstagarens] skador, som inte var ringa. Sammanfattningsvis finner tingsrätten arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada styrkt.

Frågan om företagsbot
För brott som begåtts i utövningen av näringsverksamhet ska näringsidkaren enligt 36 kap 7 § brottsbalken åläggas företagsbot, om det för brottet är föreskrivet strängare straff än penningböter och näringsidkaren inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Arbetsmiljöbrottet har begåtts i utövningen av Siljans Charks näringsverksamhet. Bolaget kan inte anses ha gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Förutsättningar för att ålägga Siljans Chark företagsbot föreligger därför.  Efter en samlad bedömning fastställer tingsrätten företagsboten till av åklagaren yrkade 400 000 kr.

Klicka här för att läsa domen i sin helhet.

Kommentera gärna: