Förtygligande ändringsföreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker

Påminner om ändringarna som sker/nyligan skett när reglerna ska anpassas till det nya märkningssystemet för kemiska produkter (CLP) och upphävande av föreskrifterna om härdplaster:

Föreskrifterna härdplaster (AFS 2005:18) upphävs. Motsvarande krav införs i ett nytt kapitel i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker kallat ”Särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter och vissa processer”

Behållare och rörledningar med farliga kemiska produkter ska vara märkta med faropiktogram enligt CLP senast 1 juni 2015. För inköpta behållare som är märkta enligt KIFS 2005:7 gäller dock 1 juni 2019. (19, 20 § och ikraftträdandebestämmelserna).
Märkningen ska vara lättläst och tydligt. Sanktionsavgift kan åläggas arbetsgivare som inte märkt sina synliga rörledningar från och med 1 juni 2017. (20 §)

Skyltar som varnar för farliga kemiska produkter ska utgöras av faropiktogram enligt CLP. Trekantiga gulsvarta varningsskyltar med samma symbol som faropiktogrammet får behållas till 1 juni 2019 om de finns i den äldre lydelsen av AFS 2008:13 om skyltar och signaler. (20 a § och rådet till 20 a §)

Samma regler som gällt för härdplastkomponenter gäller nu oavsett om ett allergiframkallande ämne används som härdplastkomponent eller med annat syfte. (37 a-f §)

Sanktionsavgift införs för kravet på utbildningsintyg vid arbete med vissa allergiframkallande ämnen från 1 juni 2017. (37 e §)

Kravet på läkarundersökning i 15 § i AFS 2005:18 om härdplaster är ändrat till att arbetsgivaren ska erbjuda läkarundersökning för specificerade arbeten. (37 f §)

Sex varningsskyltar stryks från bilaga 2 punkt 3.2. De får dock användas till 1 juni 2019 om de har samma symbol som det faropiktogram som ska användas enligt 20 a § i kemiska arbetsmiljörisker.

CLP-förordningen innehåller en ny faroklass kallad ”gas under tryck”. Den gäller för gaser med ett övertryck på minst 200 kPa (2 bar). En i övrigt ofarlig gas, t.ex. luft, med 200 kPa övertryck klassificeras som en farlig kemisk produkt enligt CLP. 


Märkning med faropiktogram GHS04 av behållare och rörledningar med gas ska göras enligt 19 och 20 § i kemiska arbetsmiljörisker. Gasbehållare som är fyllda och märkta av leverantören berörs inte.

Varningsskylten för gasflaskor måste bytas den 1 juni 2015 till följd av kravet att skyltar enligt 20 a § i kemiska arbetsmiljörisker ska utgöras av faropiktogram. Den gulsvarta trekantiga skylten med en gasflaska är inte längre tillåten.

Listan med förbjudna arbetsuppgifter för minderåriga har anpassats till EU.
Minderåriga får inte utsättas för risk att skadas av mycket brandfarliga vätskor eller aerosoler. Arbetsgivaren måste säkra att risken att skadas är minimal. 

Gällande gravida och ammande arbetstagare har listan över kemiska ämnen som gravida inte får utsättas för utökas med faroklassen ”specifik organtoxicitet vid enstaka exponering”. 

Kommentera gärna: